🇬🇧 Anyone who follows me on twitter will have noticed that I've been a bit more into kink and BDSM lately. Now such tweets ensure that more people are interested in an SM date. Now I would like to make a few things clear about this.

  • Please DO NOT ask me for a kinky date if that's not your thing. You're really not doing me any favors with that.
  • The fact that you generally follow my wishes and directions does not mean that you are submissive to me.
  • Paying for my time does not mean you are entitled to certain actions.

Well, now that we've established that… Please approach me if you want to experiment with certain sensations. Do you want to know what a whip feels like? Are nipple clamps your thing? How does it feel to be tied up? Of course that's possible! In consultation and within the limits that we set together. This is fine in a vanilla setting with a little kinky twist and this is what suits most of my lovers.

Do you think you really want to go further than described above? Then read on.
I don't just accept anyone as a sub/slave. Not even for a single session, let alone for several. Why not? Because BDSM doesn't feel right to me with everyone I meet. I choose to only play with people whose submission I FEEL comes from within AND if I think we match in terms of interests. Once I choose to go on this adventure with someone, I also want to be able to build a long-term bond that can grow. So this is definitely not for everyone.

Of course, as in any date/relationship, communication is the most important thing, but completing a BDSM checklist is often a good start. I send this list to my subs (click for download, sorry it's in Dutch for now) (note: you should check this list regularly and possibly revise it, as wishes/limits can change over time). Completing this list is by no means a guarantee that you will get everything you like, but for me it is a source of inspiration for shaping our dynamic.

Another useful tool is using the 5 love languages (acts of service, receiving gifts, quality time, words of affirmation and physical touch). Here you will find a good quiz to determine your own preferences. Mine are as follows (use this to your advantage ;)..):

Acts of service 37%

Anything you do to make my life easier is a good idea to get into my good graces. If we meet for lunch, you arrange the reservation and let me know where I can best park my car. Finding ways to serve me speaks volumes. Don't wait for me to come up with everything for you, but come up with an offer yourself.

Receiving gifts 20%

No, I'm not FinDomme and it's not about who spends the most money on me. It's about being considerate and showing that you appreciate me. Of course it tells me a lot what kind of gift you choose for me. How well do you know me and my preferences?

Quality Time 17%

When we're together, I expect your full attention. I expect you to actively listen and contribute to the conversation, unless instructed otherwise.

Words of affirmation 13%

Most subs almost glow when they hear "well done" from me. Now I don't expect that in return, but I would love to hear why you are happy with me as your Mistress.

Physical Touch 13%

Did anyone say "massages"? It is an excellent idea to learn massage-skills as a sub. But it's more than just that. During a session I also often like to connect physically with my subs, and it is very important to me during aftercare. The feeling of a sub lying with his head in your lap, while you stroke his hair, after he has completely surrendered in a session is incomparable.

So… Now you know a little more about my ideas about BDSM. Do you think we are a match?

🇳🇱 Wie me volgt op twitter, heeft gezien dat ik de laatste tijd weer wat meer bezig ben met kink en BDSM. Nu zorgen zulke tweets ervoor dat er ook weer meer mensen interesse tonen in een SM-date. Nu wil ik graag een aantal dingen daaromtrent even duidelijk maken.
* Vraag me alsjeblieft NIET om een kinky date als dat niet jouw ding is. Je doet me daar echt geen plezier mee.
* Dat je in de regel mijn wensen en aanwijzingen opvolgt, wil nog niet zeggen dat je onderdanig aan me bent.
* Dat je betaalt voor mijn tijd, wil niet zeggen dat je recht hebt op bepaalde handelingen.

Goed, nu we dat hebben vastgesteld... Benader me vooral als je wilt experimenteren met bepaalde sensaties. Wil je weten hoe een zweep voelt? Of tepelklemmen jouw ding zijn? Hoe het voelt om vastgebonden te worden? Natuurlijk kan dat! In overleg en binnen de grenzen die we samen stellen. Dit kan prima binnen een vanille-setting met een kleine kinky twist en dit is wat bij de meeste van mijn lovers past.

Denk je dat je toch echt verder wilt gaan dan hierboven beschreven is? Lees dan vooral verder.
Ik accepteer niet zomaar iedereen als sub/slaaf. Ook niet voor een eenmalige sessie, laat staan voor meerdere. Waarom niet? Omdat BDSM voor mij niet goed voelt met iedereen die ik tegen kom. Ik kies ervoor alleen te spelen met die mensen, waarvan ik VOEL dat hun onderwerping uit hun tenen komt EN waarvan ik denk dat we matchen qua interesses. Als ik er eenmaal voor kies met iemand dit avontuur aan te gaan, wil ik ook kunnen bouwen aan een langdurige band, waarin gegroeid kan worden. Dit is dus absoluut niet voor iedereen weggelegd.

Natuurlijk is communicatie, zoals in elke date/relatie, het allerbelangrijkste, maar het invullen van een BDSM checklist is vaak een goed begin. Ik stuur deze lijst aan mijn subs (klik voor download) (let op: deze lijst dien je regelmatig te controleren en eventueel te herzien, aangezien wensen/grenzen kunnen veranderen in de loop der tijd). Het invullen van deze lijst is beslist geen garantie dat je alles krijgt wat je leuk lijkt, maar het is voor mij wel een inspiratiebron voor het vormgeven van onze dynamiek.

Een ander handig hulpmiddel is gebruik maken van de 5 talen van de liefde (dienstbare handelingen, cadeaus ontvangen, quality time, woorden van bevestiging en fysieke aanraking). Hier vind je een goede quiz om je eigen voorkeuren te bepalen. Die van mij zijn als volgt (doe hier je voordeel mee ;)..):

  • Dienstbare handelingen 37%

Alles wat je doet om mijn leven makkelijker te maken is een goed idee om bij mij in een goed blaadje te komen. Spreken we af voor een lunch, dan regel jij de reservering en laat me weten waar ik mijn auto het beste kan parkeren. Het vinden van manieren om me te dienen spreekt boekdelen. Wacht niet af tot ik alles voor je verzin, maar kom vooral zelf met een aanbod.

  • Cadeaus ontvangen 20%

Nee, ik ben geen FinDomme en het gaat er niet om wie het meeste geld aan me uitgeeft. Het gaat om de attentheid en het laten blijken dat je me waardeert. Uiteraard zegt het me veel wat voor cadeau je voor me uitkiest. Hoe goed ken je mij en mijn voorkeuren?

  • Quality Time 17%

Als we samen zijn, verwacht ik je volledige aandacht. Ik verwacht dat je actief luistert en bijdraagt aan het gesprek, tenzij ik dat anders geïnstrueerd heb.

  • Woorden van bevestiging 13%

De meeste subs geven bijna licht als ze "goed gedaan" van je horen. Nu verwacht ik dat niet terug, maar ik hoor wel heel graag waarom je blij met mij bent als jouw Meesteres.

  • Physical Touch 13%

Zie iemand "massages"? Het is een uitstekend idee om je hierin te verdiepen als sub. Maar het is meer dan alleen dat. Tijdens een spel maak ik ook vaak en graag contact met mijn subs, en na een sessie helemaal. Het gevoel van een sub die met zijn hoofd in je schoot ligt, terwijl je door zijn haren streelt, nadat hij zich helemaal heeft overgegeven in een sessie is met weinig te vergelijken.

Zo... Nu weet je iets meer over mijn ideeën over BDSM. Denk je dat wij een match zijn?Share this story

COMMENTS Expand -
ADD A COMMENT

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *